EFS

Terapia

Do przedszkola przyjmujemy dzieci z Orzeczeniem o Potrzebie Kształcenia Specjalnego, dzieci z niepełnosprawnością ruchową , realizujemy także program wczesnego wspomagania rozwoju.

Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci z: niepełnosprawnością ruchową, dziecięcym porażeniem mózgowym, zespołem Downa, autyzmem , zaburzeniami integracji sensomotorycznej , zaburzeniami wieku rozwojowego, problemami z napięciem mięśniowym, wadami postawy, niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim i umiarkowanym

 

REHABILITACJA

 

W odpowiedzi na indywidualne potrzeby naszych podopiecznych, zapewniamy kompleksowe zajęcia fizjoterapeutyczne oraz logopedyczne . Zajęcia te są niezbędną formą terapii w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza fizjoterapeutyczna, a także często rozmowa z rodzicami, aby w pełni wykorzystać wszelkie informacje w procesie terapeutycznym. Zajęcia z fizjoterapii to indywidualna praca fizjoterapeuty z dzieckiem, aby całkowicie skupić się na problemach i możliwościach dziecka . Indywidualna terapia dostosowana do potrzeb każdego dziecka, ukierunkowana jest na zmniejszanie deficytów Metody stosowane podczas zajęć fizjoterapeutycznych:

 

NEUROROZWOJOWA METODA NDT BOBATH Wiodąca metoda neurorozwojowa w rehabilitacji dzieci. Rehabilitacja obejmuje dzieci od 3 miesiąca życia. Poprzedzona jest oceną rozwoju psychoruchowego dziecka. Pierwszorzędnym celem terapii NDT-Bobath jest przyswojenie normalnych wzorów ruchu, które są funkcjonalne i konieczne do nauki i umiejętności dnia codziennego. Częściami składowymi terapii NDT-Bobath oprócz normalizacji napięcia mięśniowego jest wyhamowanie patologicznych i niekontrolowanych odruchów oraz zapoczątkowanie i ułatwienie właściwych ruchów. Integralną częścią terapii są pozycje ułożeniowe zależne od potrzeb i możliwości dziecka - od leżenia, poprzez siedzenie do stania. Pozwalają one, oprócz normalizacji napięcia mięśniowego, utrzymywać optymalne zakresy ruchomości stawów, stabilizację poszczególnych części ciała, ułatwiając wykonywanie prawidłowych ruchów, zwiększając przez to aktywność dziecka.

 

TERAPIA INTEGRACJI SENSOMOTORYCZNEJ Jest systemem ćwiczeń, zabaw i aktywności proponowanych dziecku, który ma prowokować i wyzwalać odpowiednie reakcje sensoryczne. Proponowane ćwiczenia skupiają się głównie na pracy w obrębie: układu przedsionkowo - proprioceptywnego, dotykowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryki małej i dużej, planowania motorycznego, orientacji przestrzenno-kierunkowej, a także ćwiczenia wyciszająco-uspokajające. Głównym celem jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców w postaci różnorodnych aktywności , które terapeuta dobiera indywidualnie , tak by stały się wyzwaniem dla dziecka, a przede wszystkim by były stymulujące dla jego rozwoju. Tylko taka ukierunkowana stymulacja wpływa znacząco na zmianę zachowania dziecka w sferze emocjonalnej, motorycznej, poprawę funkcji językowych i poznawczych, a przede wszystkim przejawia się lepszą efektywnością uczenia się.

 

TERAPIA CRANIO-SAKRALNA Terapia czaszkowo-krzyżowa polega na bardzo delikatnej manipulacji i uciskaniu w obrębie czaszki, miednicy, przepony, klatki piersiowej i kości krzyżowej, w celu rozluźnienia struktur łączno-tkankowych. Zastosowanie odpowiednich układów terapeutycznych pozwala organizmowi „przestroić się” ponownie na prawidłowe funkcjonowanie w stanie równowagi poszczególnych układów organizmu. Terapia czaszkowo krzyżowa korzystnie wpływa na układ nerwowy, odpornościowy, hormonalny, trawienny, wydalniczy. FITS- FUNKCJONALNA

 

INDYWIDUALNA TERAPIA SKOLIOZ Terapia stosowana jako indywidualnie dopasowany system korekcji skolioz oraz wad postawy min. plecy okrągłe, wklęsłe, płaskie, wady klatki piersiowej, wady stóp i kolan, nieprawidłowe wzorce postawy oraz niewystarczająca świadomość własnej postawy, zaburzona stabilizacja dolnego tułowia.

 

TRÓJPŁASZCZYZNOWA TERAPIA STÓP Terapia ta umożliwia wczesne diagnozowanie i rehabilitację nieprawidłowego ustawienia stopy poprzez specjalne manualne techniki mobilizacyjne i rozciągające opierając się na funkcjonalnych powiązaniach nerwowo-mięśniowych. Terapia zakłada techniki utrwalania prawidłowego ułożenia za pomocą specjalistycznych bandaży. Wielowymiarowa terapia manualna stóp obejmuje nieprawidłowe ustawienia stopy: stopa przywiedzeniowa , stopa przywiedzeniowa, stopa końsko-szpotawa, stopa szpotawa, stopa piętowa, stopa koślawa, stopa płasko- koślawa, stopa o obniżonych łukach.

 

ELEMENTY TERAPII MANUALNEJ I POWIĘZIOWEJ Terapia bazująca na pracy w obrębie tkanek miękkich, w szczególności na powięzi okrywającej całe ciało, a także mięśniach. Głównymi technikami wykorzystywanymi w trakcie terapii są: mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, energizajca mięśni, aktywne rozluźnianie, praca na punktach spustowych. Efektami są: zniesienie zaburzeń w układzie powięziowym, zmniejszenie napięcia mięśni.

 

KINESIOLOGYTAIPING Polega na odpowiednim naklejaniu specjalnych plastrów na ciało w celu uzyskania poprawy w zakresie funkcjonowania mięśni, powięzi, stawów, układu limfatycznego. Kinesiotaping bazuje na zdolnościach organizmu do samoleczenia. Kinesiotaiping wspomaga pracę mięśni , koryguje niewłaściwą pozycję stawu, zwiększeniu zakresu ruchu w stawach, zmniejszeniu bólu mięśni i stawów, usuwaniu obrzęków limfatycznych. Jest skuteczny w terapii problemów stawowych i mięśniowych.

 

DOGOTERAPIA Celem dogoterapii jest wszechstronny rozwój dziecka. Podczas zajęć wykonuje się różnorodne ćwiczenia i zabawy stymulujące zmysły wzroku, słuchu, dotyku. Mają one również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery lęku, niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny.

 

TERAPA LOGOPEDYCZNA Prowadzimy terapię logopedyczną w obrębie następujących zaburzeń:

 • Autyzm i zachowania ze spektrum autyzmu
 • Zespół Aspergera
 • Afazja
 • Alalia
 • Niedosłuch
 • Opóźniony i niezakończony rozwój mowy
 • Niepełnosprawność intelektualna
 • Zespół Downa
 • Wady wymowy

W ramach terapii logopedycznej stosujemy: ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia głosowe i oddechowe, trening słuchowy, masaż logopedyczny. Terapia logopedyczna poprzedzona jest diagnozą logopedyczną dziecka obejmującą: wywiad z rodzicami bądź opiekunami dziecka, ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oceną czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej i kinestezji artykulacyjnej. Prawidłowo postawiona diagnoza stanowi podstawę do opracowania odpowiedniego programu terapii logopedycznej.

 

METODA KRAKOWSKA Program terapii dzieci z różnymi zaburzeniami zarówno rozwojowymi, jak i genetycznymi. Podstawowymi założeniami tej metody jest dotarcie do dziecka poprzez stymulację językową, a jeśli to niemożliwe- poprzez wykształcenie alternatywnej formy komunikacji (pismo), która ma prowadzić do wzbudzania w dziecku potrzeb i chęci mowy. Metoda Krakowska została opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską. Opiera się na terapii neurobiologicznej i zwraca uwagę na usprawnianie lewej półkuli mózgu, która odpowiada m.in. za komunikacyjną funkcję mowy. Metoda Krakowska jest całościową metodą terapii logopedycznej, w której usprawniane są wszystkie zaburzone sfery rozwoju, poprzez odbiór komunikatów, nadawanie komunikatów, linearność aktu mowy, sekwencyjność i relacyjność mowy, odbiór emocji, usprawnianie motoryki małej, usprawnianie percepcji wzrokowej, słuchowej i ich koordynacji, budowanie wspólnego pola uwagi, wykształcenie gestu wskazywania, aż do wczesnej nauki czytania Metodą Symultaniczno- Sekwencyjną. Istotą Metody Krakowskiej jest wykształcenie systemu językowego, często jego programowanie, bowiem mowa ma służyć komunikacji, a nie wyłącznie wydawaniu komunikatów.

 

TERAPIA NEUROBIOLOGICZNA- to oddziaływania stymulujące rozwój oparte na najnowszych wynikach badań nad mózgiem. Głównym założeniem jest zjawisko neuroplastyczności mózgu, czyli zmiana reprezentacji korowych w wyniku doświadczeń. Podjęcie terapii poprzedza diagnoza umiejętności dziecka opisująca zachowania, których brak w rozwoju dziecka, a nie zachowania zaburzone. Spojrzenie na rozwój dziecka globalnie, jako na symultanicznie następujące po sobie etapy rozwoju poszczególnych funkcji pozwala konstruować skuteczne, efektywne programy terapeutyczne.

 

TERAPIA KOMBINEZONAMI Kombinezon DUNAG 02 jest dynamiczną ortezą, w skład której wchodzą: spodenki, kamizelka oraz nakolanniki. Wszystkie części kombinezonu połączone są ze sobą poprzez system elastycznych korektorów, umocowanych w taki sposób, aby wspomagać funkcjonowanie wybranych grup mięśniowych.  Kombinezon dobierany jest indywidualnie do potrzeb dziecka w oparciu o ocenę jakości  rozkładu napięcia posturalnego i analizę prezentowanych wzorców motorycznych. Kombinezon jest bezpiecznym narzędziem rehabilitacyjnym mającym na celu poprawę funkcji i przyspieszenie progresu prowadzonej terapii ruchowej.

Założona orteza obejmuje całe ciało pacjenta, spełnia funkcję elastycznego gorsetu. Jego zadaniem jest korekcja poszczególnych elementów względem siebie oraz stabilizacja tułowia i kończyn dolnych w różnych pozycjach. Konstrukcja nie utrudnia wykonywania ruchów, wręcz przeciwnie pozwala na ułatwienie bądź utrudnienie poszczególnych składowych ruchu. "Upięcia zewnętrzne" pozwalają na korekcję ułożenia segmentów ciała w przestrzeni. Orteza ta umożliwia dziecku na dostosowanie napięcia mięśniowego do ruchu, utrzymania prawidłowej pozycji ciała, również poczucia równowagi oraz pewności w stosunku do grawitacji.

 

Na co wpływa kombinezon Dunag w procesie terapii? 

 • wspomaga utrzymanie prawidłowej postawy ciała
 • redukuje patologiczne odruchy
 • poprawia jakość centralnej stabilizacji ciała
 • Zapewnia zewnętrzną stabilizacje ciała i wspomaga osłabione mięśnie
 • wspomaga prawidłowe wykonywanie  sekwencji ruchowych
 • wspomaga naukę nowych umiejętności ruchowych
 • wpływa na układ błędnikowy odpowiedzialny za równowagę ciała
 • koryguje prawidłowe ustawienie elementów ciała
 • poprawia czucie proprioceptywne (czucie głębokie)
 • obciąża ciało dziecka siłami podobnymi do sił grawitacji
 • stymuluje mózg oraz polepsza pracę centralnego układu nerwowego

 

Wskazania do terapii:

 • zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego układu nerwowego
 • opóźnienie rozwoju motorycznego
 • hipotonia posturalna
 • przepuklina rdzeniowo-oponowa
 • choroby układu nerwowo-mięśniowego
 • zespół Downa
 • zespoły genetyczne
 • urazy rdzenia kręgowego
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij